Thursday, December 22, 2011

Makna Al-Masih

YESUA DALAM ALQURAN DAN HADITS

Free Download PDF YESUA DALAM ALQURAN DAN HADITS

01.     Isa itu utusan Allah dan Firman Allah. (Qs. 4 An Nisaa’ 171)
“ … Isabnu maryama rasuulullahi wa kalimatuhu.”
“ … Isa anak Maryam itu utusan Allah dan Firman-NYA.”

02.     Isa adalah Roh Allah yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. (Qs 19 Maryam 17)
“ … arsalna ilaihaa ruuhanaa faa tamatssala lahaa basyaran sawiyya.”
“ … kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna.”

03.     Isa itu kata kebenaran yang mereka ragukan. (Qs. 19 Maryam 34)
“Dzalika isabnu maryama qaulal haqqil ladzii fiihi yamtaruun.”
“Itulah Isa anak Maryam kata kebenaran yang mereka ragukan.”

04.     Isa itu jalan yang lurus. (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
“ … wa innahu (Isa) … haadzaa shiraathum mustaqiim.”
“ … dan sesungguhnya (Isa) … inilah jalan yang lurus.”

05.     Isa itu supaya diikuti. (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
“ … wa tabi’uuni hadza shiraathum mustaqiim.”
“ … dan ikutilah aku inilah jalan yang lurus.”

06.     Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat. (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
“ … wa innahu la’ilmul lissaa’ti … ”
“ … dan sesungguhnya (Isa) itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat … ”

07.     Isa pembawa terang supaya ditaati. (Qs. 43 Az Zukhruf 63)
“wa lammaa jaa’a ‘Isa bil bayyinaati qaala qad jitukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba’dhal ladzii tathalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii’u.”
“Dan tatkala Isa datang membawa terang dia berkata sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKU.”

08.     Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 45)
“ … Isabmu maryam wajihan fid dunyaa wal aakhirati … “
“ … Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga … “

09.     Isa itu dekat kepada Allah. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 45)
“ … Isabnu maryama … wa minal muqarrabiin.“
“ … Isa anak Maryam … dan didekatkan kepada Allah.“

10.     Isa itu dapat menyembuhkan orang buta. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 49)
“ … ubri ul akmaha …“
“ … aku menyembuhkan orang buta …“

11.    Isa itu dapat menyembuhkan orang sakit lepra. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 49)
“ … abrasha … “
“ … orang sakit lepra / sopak …“

12.     Isa itu dapat menghidupkan orang mati. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 49)
“ … uhyil mautaa … “
“ … membangkitkan orang mati … “

13.    Isa itu dapat membuat burung dari tanah. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 49)
“ … akhluqu lakum mina ththini kahay-ati ththayri faanfukhu fihi fayakunu tahyran… “
“ … Aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung kemudian aku meniupnya …“

14.     Isa itu membawa mujizat. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 50)
“ … wa ji‘tukum bi aayatim mir robbikum …“
“ … dan aku bawa kepadamu suatu mukjizat dari Tuhanmu …“

15.    Isa itu supaya ditaati. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 50)
“ … fat taqullaaha wa athii uun.“
“ … bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.“

16.     Isa itu diwafatkan. (Qs. 19 Maryam 15)
“ … wa yauma yamutu …“
“ … dan pada hari dia wafat …“

17.    Isa itu dibangkitkan hidup kembali. (Qs. 19 Maryam 15)
“ … wa yauma yabatsu hayaa.“
“ … dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.“

18.    Isa itu suci. (Qs. 19 Maryam 19)
“Innama ana rasulu rabbiki li-ahaba laki ghulaman zakiyyan.“
“Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.“

19.    Isa menjadi tanda dan rahmat Allah. (Qs. 19 Maryam 21)
“ … Qaala kadsaaliki qaala rabbuki huwa ‘allayya hayyinuw wa li naj’aluhuu aayatal linnaasi wa rahmatam minna wa kaana amran maqdhiyyaa.“
“ … Jibril berkata: “Demikanlah, “Tuhanmu berfirman, “Hal itu mudah bagiKU.“
“Kami hendak menjadikan sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan adalah urusan itu telah ditetapkan.”

20.    Isa adalah nabi. (Qs. 19 Maryam 30)
“Qaala innii ‘abbdullah aataaniyal kitaaba waja’alanii nabiyaa.“
“(Bayi) berkata, “sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi.“”

21.    Isa diberkati dimana saja. (Qs. 19 Maryam 31)
“Wa ja’laniimubaarakan ainamaa kuntu.“
“Dan Dia menjadikan aku orang yang diberkati dimana saja aku berada.“

22.    Isa tidak sombong. (Qs. 19 Maryam 32)
“Wa barram bi waalidatii wa lam yaj’alnii jabbaran syaqiyyaa.“
“Dan berbuat baik kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.“

23.    Isa sebagai teladan. (Qs. 43 Az Zukruf 59)
“In huwa illaa ‘abdun an’amnaa’alaihi wa ja’alnaahu matsalal li banii israalil“
“Dan (Isa) tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah Kami beri karunia (kenabian) atasnya dan Kami menjadikannya sebagai teladan Bani Israel.“

24.    Isa itu diangkat kepada Allah. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 55)
“ … wa taafi’uka ilayya …“
“ … dan mengangkatmu kepadaKU …“

25.    Isa itu disucikan terhadap orang kafir. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 55)
“ … wa muthahhiruka minal aldziina kafaruu …“
“ … dan mensucikanmu dari orang-orang yang kafir …“

26.     Pengikut Isa di atas orang kafir sampai kiamat. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 55)
“ … wa jaa’ilil ladziinat tab’uuka fauqal ladziina kafaruu ilaa yaumi qiyaamati …“
“ … dan menjadikan orang yang mengikutimu diatas orang kafir sampai kiamat …“

27.    Isa itu diberi mujizat dan diperkuat dengan Roh Kudus. (Qs. 2 Al Baqarah 87)
“ … wa aatainaa isabna maryama bayyinaati, wa ayyadnahu bi ruuhil qudusi … “
“ … dan Kami berikan mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan Kami perkuat dengan Ruhul Qudus …“

28.    Isa itu saleh. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 46)
“ … wa kahlaw wa minash shaalihiin.“
“ … dan dia diantara orang-orang saleh.“

29.    Isa diberi kitab, hikmah, Taurat dan Injil. (Qs. 3 Ali ‘Imraan 48)
“ … wa yu’allimuhul kitaaba wal hikmata wat’tan raata wal injil“
“ … dan dia mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil.“

30.     Isa itu diangkat oleh Allah. (Qs. 4 An Nisaa’ 158)
“ … bar rafa’ahullahu ilaihi“
“ … tetapi Allah telah mengangkat Isa kepada-NYA“

31.    Isa diimani oleh ahli kitab. (Qs. 4 An Nisaa’ 159)
“ … wa in min ahlil kitaabi ilaa la yu’minanna bihi qabla mautihi …“
“ … dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa …“

32.    Isa menjadi saksi ahli kitab pada hari kiamat. (4 An Nisaa’ 159)
“ … qa yaumal qiyaamati yakuuni ‘alaihim ayahiidaa.”
“ … dan pada hari kiamat dia menjadi saksi terhadap mereka.“

33.    Isa adalah satu-satunya Imam Mahdi. (Hadits Ibnu Majah)
“ … La mahdia illa isabmu Maryama …“
“ … Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam …“
AL MAA-IDAH - 17: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al’Masih putera Maryam".

34.    Isa adalah hamba dan nabi. (Qs. 19 Maryam 30)
“Qaala inii abdullaahi aataniyal kitaaba wa ja’alanii nabiyaa.“
“Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, dan Dia menjadikan aku seorang nabi.“

35.    Isa lahir, mati dan dihidupkan kembali. (Qs. 19 Maryam 33)
“Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, ya yauma amuutu, wa yauma ub’atsu hayaa.“
“Dan sejatera atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan kembali.“

36.    Isa selamat waktu dilahirkan. (Qs. 19 Maryam 33)
“ … wa salaamu ‘alayyaa yauma wulittu …“
“ … dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan ...“

37.    Isa selamat waktu wafat. (Qs. 19 Maryam 33)
“ … wa yauma amuutu …“
“ … dan pada hari aku wafat …“

38.    Isa selamat pada waktu dihidupkan kembali. (Qs. 19 Maryam 33)
“ … wa yauma ub’atsu hayaa.“
“ … dan dihidupkan kembali.“

39.    Kekafiran mereka terhadap Isa. (Qs. 4 An Anisaa’ 156)
“wa bi kufrihim wa qaulihim’alaa maryama buktanan ‘azahiinaa.“
“dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina).“

40.     Isa akan datang kembali sebagai Hakim Yang Adil. (HSB 1090)
“Walladhii zafsii bi yadihi layuu syikanaa anyanzila fii kumubnu maryama hakaman muqsithaan …“
“Demi Allah yang diriku dalam genggaman-NYA! Sesungguhnya akan turun kepadamu ibnu Maryam menjadi hakim yang adil …“

41.    Isa itu hakim yang adil pada akhir zaman. (HSM Jld. 1 Hal 74)
“Isabnu maryama imama mahdi ya wa hakam adlan.“
“Isa putera Maryam seorang Imam Mahdi dan hakim yang adil.“

42.    Isa itu yang awal dan yang akhir. (Qs. 57 Al Hadiid 3)
“Huwal awwalu wal aakhiru waz zhaahiru wal baathinu wa hua bi kulli syaiin’aliin.“
“Dialah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang bathin dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu.“ -- “Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir.“ (Wahyu 22:13)

43.    Isa bukan anak haram.
“qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan”
“ Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku anak, sedangkan aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun dan tiadalah aku perempuan jahat.“ (Qs. 19 Maryam 20)

“waallatii ahsanat farjahaa”
“Dan (Maryam) yang memelihara kehormatannya“ (Qs. 21 Al Anbiyaa’ 91)

44.    Isa dilahirkan bukan dari bapa insani, tetapi dari Roh Allah. (Qs. 21 Al Anbiyaa’ 91)
“Walati ahshanat fajahaa fa nafkhnaa fiihaa mir ruuhinaa wa ja’alnaahaa wabnahaa ayatal lil’aalamiin“
“Ingatlah kisah seorang perempuan yang sangat memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.“

45.    Isa itu Rohullah, Rasulullah dan Kalimatullah.(Hadits Annas Ibnu Malik dan Qs. 4 An Nisaa’ 171)

46.    Isa sudah dapat berbicara sewaktu masih dalam buaian. (Qs. 5 Al Maa’idah 110)
“ … tukallimun naasa fil mahdi …“
“ … Engkau dapat berbicara dengan manusia diwaktu masih dalam buaian …“

47.    Isa diajar hikmat, Taurat dan Injil. (Qs. 5 Al Maa’idah 110)
“…wa kahlaw wa idz’allamtukal kitaaba wal hikmata wat tauraata wal injiila…“
“..dan sesudah dewasa, dan (ingat pula) ketika Aku mengajar engkau kitab, hikmat, Taurat dan Injil..“
(Untuk ayat Qs. Al Maa’idah 110 lihat di nomor 46)

48.    Isa itu teladan yang ajaib. (Qs. 43 Az Zukhruf 59)
“ … wa ja’alnaahu matsalal li banii israa-lil “
“ … dan Kami jadikan dia sebagai teladan yang ajaib bagi Bani Israel.“

49.    Isa dijadikan bukti bagi semesta alam. (Qs. 21 Al Anbiyaa’ 91)
“ … wa ja’alnaaha wabnahaa ayatal lil’aalamiin.“
“ … dan Kami jadikan dia bersama puteranya sebagai bukti bagi semesta alam.“

50.    Isa itu 600 tahun sebelum Muhammad. (HSB 559)
“ … antara nabi Isa dan nabi Muhammad S.A.W. enam ratus tahun.“

51.    Muhammad paling dekat dengan Isa di dunia dan di akhirat. (HSB 1501)
“Saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi-nabi bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.“

52.    Muhammad ingin dihubungkan dengan Isa. (HSB 1573)
[Beliau berdoa: “Wahai Tuhan! Ampunilah saya! Kasihilah saya dan hubungkan saya dengan teman yang maha tinggi.”]

53.    Isa waktu lahir tidak disentuh setan. (HSB 1493)
“Setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan ketika lahirnya itu, lalu ia memekik menangis karenanya, selain Maryam dan anaknya.“

54.    Isa itu Roh Allah dan Firman Allah. (Anas Bin Malik Hal.72)
“Isa faa innahu rohullah wa kalimatuhu.“
“Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firmannya.”

55.    Allah menghidupkan orang mati. (Qs. 46 Al Ahqaaf 33)
“ … biqadirin ‘ala an yuchyiya almawata …“
“ … kuasa menghidupkan orang-orang mati …“

Isa menghidupkan orang mati. (Qs. 3 Ali ‘Imran 49)
“ … wauchyi almawta bi-idzni Allahi …“
“ … dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah …“

56.    Hari kiamat disisi Allah. (Qs. 31 Luqman 34)
“… inna Allaha ‘indahu ‘ilmu alssaXati …“
“… hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat …“

Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
“ wa inna Isabnu la ‘ilmun lilssaXati“
“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat.“

57.    Allah hakim yang seadil-adilnya. (Qs. 95 At Tiin 8)
“Alaysa Allahu bi-achkami alchakimina?“
“Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?“
    
Isa datang sebagai hakim yang adil. (HSB 1090).  Jadi Isa = Allah.

58.    Allah dapat menjadikan makhluk hidup. (Qs. 42 Asy Syuura 11)
“Fathiru alssamawati wa al-ardhi.“
“(Dia) Pencipta langit dan bumi.“

Isa dapat membuat burung dari tanah liat. (Qs. 3 Ali ‘Imran 49)
“ … akhluqu lakum mina ththini kahay-ati ththayri faanfukhu fihi fayakunu tahyran… “
“ … Aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung kemudian aku meniupnya …“
    (Untuk ayat Qs. 3 Ali ‘Imran 49 lihat di nomor 10 pada halaman 3)
Jadi Isa = Allah.

59.    Allah itu jalan yang lurus. (Qs. 19 Maryam 36)
“Hadza shirathun mustaqimun.“
“Ini adalah jalan yang sangat lurus.“
  
Isa itu jalan yang lurus. (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
“ … wa innahu (Isa) … haadzaa shiraathum mustaqiim.”
“ … dan sesungguhnya (Isa) … inilah jalan yang lurus.”

Jadi Isa = Allah.

Pernyataan ayat-ayat tersebut diatas ditulis lagi bagi umat Islam dan bukan bagi umat Kristen.

Kalau Alquran menyebutkan, “Isa itu Firman Allah” maka pengertian ini bagi umat Islam dan bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen boleh tahu, untuk dapat mengingatkan mereka bahwa Isa, Yesua itu Firman sesembahan mereka.

Kalau bagi umat Kristen yang diimani adalah bahwa, “YESUA itu Firman ELOIM” sebaga orang Kristen dilarang memanggil atau menyebut nama ALLAH. (Keluaran 23:13)
Keluaran 23:13 Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu."

-*o0o*-

NB:
Cara baca Alquran per kata: http://quran.bblm.go.id/
Alquran per kata ada MP3 (bersuara) dan terjemahan ke bahasa Indonesia: http://quran.terjemah.com/
Siapa Isa Almasih: http://duniapemerhati.blogspot.com/2012/09/siapakah-isa-almasih-putra-maryam-itu.html
Kedatangan Imam Mahdi: http://kodokpurba.wordpress.com/category/hadits-dan-quran/
Video YouTube - Who is Isa al’masih (Yeshua Ha’Mashiach): www.youtube.com/watch?v=UoG8F3AupCk

01.    Ketika ada seseorang yang meninggal, maka orang tersebut harus melalui beberapa tahap, yaitu:
a.    Beberapa pertanyaan kepada jazad di liang kubur (interview) yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Al Barra’ bin ‘Azib bahwasanya ketika seorang mayit telah selesai dikuburkan dan dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat (malaikat Munkar dan Nakir (Arab: ???? ? ????)) yang akan bertanya kepada sang mayit:
-    Tanya: Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawab: Allahu Rabbi. Allah Tuhanku.
-    Tanya: Man Nabiyyuka? Siapa Nabimu? Jawab: Muhammadun Nabiyyi. Muhammad Nabiku
-    Tanya: Ma Dinuka? Apa agamamu? Jawab: Al-Islamu dini. Islam agamaku
-    Tanya: Man Imamuka? Siapa imammu? Jawab: Al-Qur'an Imami. Al-Qur'an Imamku
-    Tanya: Aina Qiblatuka? Di mana kiblatmu? Jawab: Al-Ka'batu Qiblati. Ka'bah Qiblatku
-    Tanya: Man Ikhwanuka? Siapa saudaramu? Jawab: Al-Muslimun Wal-Muslimat Ikhwani.
b.    Setelah di akherat akan ditimbang dengan AL HISAB dan AL MIZAN.
Al Hisab = Perhitungan amalan-amalan seseorang
Al Mizan = Timbangan yang Allah tegakkan pada hari Kiamat, untuk menimbang amalan manusia baik itu amal baik atau buruk.
Kiamat Sughro (Kiamat Kecil) dan Kiamat Kubro (Kiamat Besar).
c.    Masuk NERAKA itu pasti (sudah ditetapkan) untuk penyucian diri. (Qs. 5 Al Maidah 65-66)
“wa-in minkum illaa waariduhaa kaana 'alaa rabbika hatman maqdhiyyaan “
“Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.““Surat ke 4. laqad khalaqnaa al-insaana fii ahsani taqwiimin 5. tsumma radadnaahu asfala saafiliina -sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”
“Surat ke 5. tsumma radadnaahu asfala saafiliina - Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)”

02.    Empat berkat untuk orang Kristen. (Qs. 5 Al Maa’idah 65-66)
1.    Berkat Penebusan Dosa.
2.    Berkat Surga.
3.    Berkat dari atas kepala ? Mencurahkan berkat rohani.
4.    Berkat dari bawah kaki ? Mencurahkan berkat jasmani (sukses dan beruntung).

“wa law anna ahla alkitaabi aamanuu waittaqaw lakaffarnaa 'anhum sayyi-aatihim wala-adkhalnaahum jannaati alnna'iimi“
“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.“


“walaw annahum aqaamuu alttawraata waal-injiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim la-akaluu min fawqihim wamin tahti arjulihim minhum ummatun muqtashidatun wakatsiirun minhum saa-a maa ya'maluuna“
“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.“
      
03.    Persyaratan untuk masuk Surga.
1.    Mengikrarkan Syahadat Tauhid dan Rasul.
Syahadat Tauhid / Monotheisme ? pengakuan atas keesaan Allah SWT.


Syahadat Rasul ? pengakuan atas Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rasul/utusan Allah SWT.


2.    Mendirikan Shalat 5(lima) waktu (Isya, Subuh, Lohor, Ashar, dan Magrib).
3.    Menunaikan Ibadah Puasa (bulan Ramadhan).
4.    Mengeluarkan Zakat untuk Infaq, Sadakha, dan Wajib (sebesar 2,5% dari total pendapatan setahun).
5.    Melaksanakan Ibadah Haji.
6.    Wajib mengikrarkan dengan lisan dan menyakini dalam hati kepada Allah SWT, Malaikat-malaikat-NYA, Kitab-kitab Suci-NYA, Rasul-rasul-NYA, Hari Kiamat yang ditetapkan-NYA, Takdir dan Qadar dari-NYA.

04.    Setiap orang beragama lain harus datang ke orang Kristen (Qs. 10 Yunus 94)
“fa-in kunta fii syakkin mimmaa anzalnnaa ilayka fais-ali alladziina yaqrauuna alkitaaba min qablika laqad jaa-aka alhaqqu min rabbika falaa takuunanna mina almumtariina “
“Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang ragu-ragu. “


05.    Mati Syahid melalui Jihad dinikahkan dengan 72 bidadari surga. (Qs. 4 An Nissa’ 66)
Mati Syahid adalah seorang Muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Seorang yang pertama mati Syahid adalah seorang wanita Syahidah yaitu Sumayyah binti Khayyat.

“walaw annaa katabnaa 'alayhim ani uqtuluu anfusakum“
“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu“

Hadits al-Miqdam Ibn Ma’di Karib Rodiallohu 'anhu:
“Orang yang mati syahid memiliki 7 [yang benar 8] keistimewaan di sisi Allah: (1) diampuni dosanya di awal kucuran darahnya, (2) melihat tempat duduknya dari surga, (3) dihiasi dengan perhiasan iman, (4) dinikahkan dengan 72 bidadari surga, (5) diamankan dari adzab kubur, (6) aman dari goncangan dahsyat di hari qiamat, (7) diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan; satu permata dari padanya lebih baik dari pada dunia seisinya, (8) memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya.” (Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi. Silsilah al-Shahihah: 3213, Shahih al-Jami’: 5182)
  
  
06.    Bidadari dari Surga. (http://faisalchoir.blogspot.sg/2012/01/sifat-sifat-bidadari-di-surga.html)
"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya." (QS an-Naba' 31-33)
"Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari." (QS. Ad-Dhukhan 54)
"Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli." (QS. At-Thur 20)
"(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah." (QS. Ar-Rahman 72)
"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yg baik-baik lagi cantik-cantik." (QS. Ar-Rahman 70)
"Sesungguhnya kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya." (QS. Al-Waqi'ah 35-37)

Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Abul Hawari, dia berkata: Bidadari itu diciptakan langsung (kun fayakun). Apabila telah sempurna peciptaan mereka maka dipasanglah kemah-kemah atas mereka. Oleh karena itu Ibnul Qayyim berkata bahwa kemah-kemah ini bukanlah ghuraf (kamar-kamar) atau qushur (istana-istana), melainkan ia adalah tenda di taman-taman dan di atas sungai-sungai.

07.    Ada 8 Nama Surga.
1.    Surga Firdaus
Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah menegaskan:
"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi mereka adalah 'surga firdaus menjadi tempat tinggal".
Juga penegasanya dalam Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.
"Dan orang-orang yang memelihara shalat: Mereka itu adalah orang - orang yang akan mewarisi (yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya".

2.    Surga Adn
Surga 'Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut: Firman Allah swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.
"(Yakni) surga 'Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal. dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang (dalam keadaan) bersih (saat didunianya dari berbagai dosa)".
Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :
" (Yaitu) surga'Adn yang pintu - pintunya terbuka bagi mereka".

3.    Surga Na'iim
Dalam Al Qur'an surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :
"Maka orang - orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan". Firman-nya lagi dalam surat Al Luqman, ayat 8 :
"Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan".

4.    Surga Ma'wa
Firman-nya lagi didalam surat An Naazi'aat, ayat 41:
"Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggal(nya)".

5.    Surga Darussalam
Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, diantaranya ialah : Dalam surat Yunus, ayat 25 :
"Dan allah meriyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang dikhendaki-nya kepada jalan yang lurus".

6.    Surga Daarul Muqoomah
Sesuai dengan penegasan allah swt. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35:
"Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-nya".

7.    Surga maqoomul Amiin
Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51:
"sesungguhnya orang - orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (surga)".

8.    Surga Khuldi
Di dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :
 "Katakanlah : "Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka".

08.    Ada 7 Nama Neraka.
1.    Huthamah
Nama ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. didalamya ditempati orang-orang yahudi.
sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

2.    Hawiyah
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qori'ah (101) ayat 9-10.
????????? ?????????.????? ????????? ??? ??????.      
maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.

3.    Jahannam
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.

4.    Jahim
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syu'araa (26) ayat 91.
dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",  didalamnya ditempati orang-orang musyrik.

5.    Saqar
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,
Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?
 Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 42
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"  didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.

6.    Sa'ir
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 10;
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyala-nyala (Neraka).

Surat Al-Mulk (67) ayat 5,
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

Surat Al-Mulk (67) ayat 10,11 dan lain-lain.
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.

7.    Wail
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat 1-3.
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Sumber:
http://blogomasupartana.blogspot.com/2012/04/8-nama-surga-dan-7-nama-neraka-beserta.html09.    Keadaan di Surga. (http://myquran.org/forum/index.php?topic=18225.0)
 [52 Ath Thuur 17-20] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan", mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.[/u]

[37 Ash Shaaffaat 40-48] tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. di dalam surga-surga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya.[/u]

[44 Ad Dukhaan 51-55] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari[/u]. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),

[55 Ar Rahmaan 56-57] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin[/u]. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[78 An Naba' 33-44] dan gadis-gadis remaja (berdada montok)* yang sebaya[/u], dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).


10.    Keadaan di Neraka. (22 Al-Hajj 19-22, QS. 47 Muhammad 15, QS. 35 Faathir 36, QS. 7 Al-A’raaf 41, QS. 4 Al-Nisa’ 56, QS. 43 Al-zukhruf 77-78, dan QS. 89 Al-Fajr 25)
-    Pakaian Mereka dari aspal yang lalu dibakar dengan api neraka.
-    Dahsyatnya panasnya air neraka yang disiramkan di atas kepala dan melelehkan kulit dan isi perut (daging, lemak, dan ususnya) lalu ada yang diberi minum.
-    Panasnya api neraka Jahannam lebih dari 70 kali dari panasnya api dunia yang paling panas.
-    Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka dan cambuk (martil) dari besi.
-    Setiap detik, setiap menit dan setiap jam penghuni neraka disiksa tanpa henti dan mereka tidak bisa mati. “Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab.
-    Neraka dilintasi oleh “The Invisible Bridge” – Titian Serambut di Belah Tujuh -  Jembatan Shiratal Mustaqim – Ash Shirath ini lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dalam kisah lain dikatakan titian ini setipis rambut dibelah tujuh ? bagi siapa saja yang dapat melewati jembatan ini akan masuk surga (QS. 1. Al Faatihah 6-7).

Sumber:
http://www.voa-islam.com/islamia/aqidah/2011/01/15/12801/gambaran-dahsyatnya-siksa-neraka-dalam-alquran/
       

11.    Konsep Kristen tentang Surga. (Dari Kitab Wahyu)
“Di surga hanya ada doa, pujian dan penyembahan, tidak ada minuman keras, tidak ada pesta pora makan, kawin mengawinkan/sex, dan tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan penyucian diri setelah orang itu meninggal. Pertobatan hanya dapat dilakukan pada saat orang itu masih hidup dan percaya bahwa Yesus adalah Juruselamat, Hakim Yang Adil dan hanya melalui DIA saja boleh beroleh hidup kekal di masa depan nanti.“ Yohanes 8:11  … jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang…

Cara Instal Kdevelop

Pembaca budiman yang terbiasa menggunakan Kdevelop sebagai text editor untuk membuat atau membaca semua script yang dibuat. Berikut ini cara...